Condiții Generale privind furnizarea serviciilor poștale

TRANSPORT PRIVAT AUTO GEO S.R.L., cu sediul social în București, strada Huedin nr.3, bl.7, ap.21, sector 4, CUI 24402579, oferă servicii poştale având ca obiect trimiteri poștale interne în următoarele condiţii:

TRANSPORT PRIVAT AUTO GEO S.R.L. acceptă trimiterile poştale prezentate de către expeditor, ambalate corespunzător, cu un înveliş exterior opac care să nu permită vizualizarea conţinutului, şi care au înscrise datele de identificare complete ale destinatarului, iar în cazul serviciului Contra ramburs şi ale expeditorului (nume şi prenume/denumirea în cazul persoanelor juridice, respectiv adresa completă de livrare).

Responsabilitatea ambalării trimiterilor poştale, precum şi a înscrierii datelor pe trimiterea poştală revin expeditorului.

Trimiterile poştale care conţin bunuri fragile vor trebui ambalate corespunzător de către expeditor, utilizând ca umplutură talaş, polistiren antişoc sau alt material care atenuează şocul mecanic, şi să aibă aplicată inscripţia „Fragil”.

TRANSPORT PRIVAT AUTO GEO S.R.L. se obligă să recunoască şi să respecte inscripţiile/etichetele aplicate de expeditor şi să acorde o atenţie specială în manipularea şi depozitarea trimiterilor poştale în cauză.

TRANSPORT PRIVAT AUTO GEO S.R.L. nu este responsabil pentru eventualele alterări ale trimiterii poştale prin mijloace sau din cauze electromagnetice (de exemplu, demagnetizare, scanare cu raze X în cadrul procedurilor de securitate/vamale etc.).

Dimensiunile maxime acceptate ale trimiterii poştale sunt de 50 cm X 30 cm X 50 cm.

Greutatea maximă admisă a unei trimiteri poştale este de 31,5 kg.

Nu acceptăm trimiteri poştale al căror ambalaj prezintă inscripţii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum şi trimiteri poştale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent sau trimiteri poștale care prezintă etichete sau inscripții vechi neîndepărtate.

De asemenea, nu pot face obiectul trimiterilor poştale bunurile al căror transport este interzis prin dispoziţii legale, fie chiar şi pe o porţiune de parcurs (de exemplu, dar fără a se limita la acestea: substanţe explozive, toxice, inflamabile, psihotrope, droguri, arme sau părţi ale acestora, muniţii etc).

Expeditorul are obligaţia de a nu introduce în reţeaua poştală trimiteri poştale al căror obiect este interzis prin dispoziţiile legale.

Asigurăm secretul trimiterilor poştale – reţinerea, deschiderea sau divulgarea conţinutului trimiterilor poştale fiind permisă numai în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege.

Cu excepţia trimiterilor poştale care fac obiectul serviciului Express, livrarea trimiterilor poştale interne se va efectua în termen de maxim 15 zile.

Furnizăm caracteristica suplimentara, Valoare declarată. Aceasta constă în asigurarea unei trimiteri poştale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăşi valoarea declarată de către expeditor şi în eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poştale. Termenul în care poate fi solicitată de expeditor dovada privind depunerea trimiterii poștale care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată este de 9 luni de la data depunerii acesteia, TRANSPORT PRIVAT AUTO GEO S.R.L. având obligația de a comunica dovada respectivă în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data solicitării, printr-o metodă agreată cu expeditorul sau integratorul (de exemplu, fax, e-mail etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului. Valoarea maximă acceptată a valorii declarate este de 5.000 RON.

TRANSPORT PRIVAT AUTO GEO S.R.L. furnizează serviciul Contra ramburs, serviciu poştal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul reţelei poştale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale înregistrate. Preluarea acestor trimiteri poştale se face numai în condiţiile în care expeditorul a indicat în mod corect şi complet toate datele sale de identificare. Moneda admisă în care se face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani de la destinatari este RON. Suma maximă acceptată de către furnizor este de 5.000 RON. Modalitatea de colectare şi, respectiv, de achitare a rambursului se realizează cu numerar sau prin virament bancar. Termenul de returnare a contravalorii trimiterilor poştale către expeditor (sumele colectate de la destinatar) este de 2 zile lucrătoare de la livrare.

TRANSPORT PRIVAT AUTO GEO S.R.L. furnizează serviciul Confirmare de primire, serviciu poştal a cărui particularitate constă în predarea către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poştale înregistrate, confirmată în scris de destinatar. Termenul de returnare către expeditor a dovezii privind predarea trimiterii poştale, confirmată în scris de către destinatar, este de 2 zile lucrătoare de la livrare. În cazul pierderii dovezii de confirmare a primirii trimiterii poştale de către destinatar, TRANSPORT PRIVAT AUTO GEO S.R.L. întocmește și pune la dispoziţia expeditorului un duplicat al acesteia.

TRANSPORT PRIVAT AUTO GEO S.R.L. furnizează serviciul Express, serviciu poştal care presupune în mod cumulativ:

- eliberarea unui document care permite TRANSPORT PRIVAT AUTO GEO S.R.L. să identifice, în reţeaua poştală, trimiterea. Acesta conține date care atestă data, ora și minutul depunerii, precum şi plata tarifului;

- predarea trimiterii poştale la adresa destinatarului, personal către acesta sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală;

- predarea rapidă a trimiterii poştale;

- răspunderea furnizorului pentru nerespectarea timpilor de livrare aferenţi trimiterilor poştale care fac obiectul acestui serviciu.

Timpii de livrare garantaţi pentru trimiterile poştale care fac obiectul serviciului Express sunt de 12 ore în aceeaşi localitate, 24 de ore în cazul furnizării între reşedinţele de judeţ şi intrajudeţean, respectiv 36 de ore între oricare alte două localităţi de pe teritoriul naţional.

În cazul depăşirii timpilor de livrare garantaţi pentru serviciul Express, TRANSPORT PRIVAT AUTO GEO S.R.L. răspunde faţă de utilizator prin restituirea unui procent de 5% din tariful încasat pentru fiecare 12 ore de întârziere.

Predarea trimiterilor poştale se realizează la adresa indicată de expeditor, personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală.

Cu excepţia trimiterilor poştale care fac obiectul serviciilor Express şi Livrare specială, în cazul imposibilităţii de predare a trimiterilor poştale către destinatar (sau persoana autorizată), TRANSPORT PRIVAT AUTO GEO S.R.L. va înştiinţa destinatarul printr-un aviz care să anunţe încercarea de livrare a trimiterii poştale şi va păstra, la punctul de contact, în vederea predării, trimiterea poştală care nu a putut fi predată acestuia, pentru o perioadă de 5 zile de la data avizării acestuia.

TRANSPORT PRIVAT AUTO GEO S.R.L. va returna, cu avizare daca este cazul, la adresa expeditorului, pe cheltuiala expeditorului (conform tarifelor indicate în oferta comercială), trimiterea poştală înregistrată care nu a putut fi predată destinatarului din una dintre cauzele prevăzute de lege, în termen de 15 zile lucrătoare, termen care se calculează, după caz, de la data expirării perioadei de păstrare avizate sau a încercării de livrare.

În caz de nerespectare a timpilor astfel stabiliţi în cuprinsul acestui document, pentru toate serviciile poştale (exceptând însă timpii de livrare aferenți serviciului Express), TRANSPORT PRIVAT AUTO GEO S.R.L. va răspunde faţă de utilizator prin restituirea unui procent de 5%/zi întârziere din tariful încasat pentru serviciul respectiv.

În cazul trimiterilor poştale care nu au putut fi predate destinatarului şi nici returnate expeditorului, TRANSPORT PRIVAT AUTO GEO S.R.L. va păstra la dispoziţie aceste trimiteri poştale (conform tarifelor indicate în oferta comercială) timp de 9 luni de la data depunerii acestora. După expirarea acestui termen, trimiterile poştale nerevendicate trec din proprietatea expeditorului în proprietatea TRANSPORT PRIVAT AUTO GEO S.R.L.

TRANSPORT PRIVAT AUTO GEO S.R.L. are dreptul de a refuza predarea către destinatar a trimiterii poştale atunci când, după preluarea trimiterii poştale, rezultă în mod neîndoielnic că aceasta conţine bunuri interzise la transport ori care nu respectă condiţiile speciale de transport stabilite conform legislaţiei în domeniu, sau când, după preluarea trimiterii poştale, aceasta a produs sau poate produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau altor trimiteri poştale.

TRANSPORT PRIVAT AUTO GEO S.R.L. răspunde, în caz de pierdere, furt sau distrugere totală, pentru trimiterile poştale interne, astfel:

- cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu caracteristica suplimentara valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere poștală face sau nu obiectul unui serviciu Contra ramburs;

- cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu Contra ramburs fără caracteristica suplimentara valoare declarată;

- cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu caracteristica suplimentara valoare declarată sau unui serviciu Contra ramburs;

În cazul pierderii, furtului sau distrugerii totale, în afara despăgubirilor menţionate mai sus, se restituie şi tarifele încasate la depunerea trimiterii poştale.

În caz de pierdere ori distrugere parţială sau deteriorare, TRANSPORT PRIVAT AUTO GEO S.R.L. răspunde pentru trimiterile poştale interne, după cum urmează:

- cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată, înscrisă în nota de inventar, pentru trimiterile poştale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu caracteristica suplimentara valoare declarată;

- cu cota-parte corespunzătoare greutăţii lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poştale depuse închise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu caracteristica suplimentara valoare declarată;

- cu suma reprezentând de 5 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parţială, distrugere parţială sau deteriorare a trimiterilor poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu caracteristica suplimentara valoare declarată.

La sumele prevăzute mai sus se adaugă dobânda legală penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamaţiei prealabile sau, după caz, al introducerii cererii de chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.

În cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu Contra ramburs, TRANSPORT PRIVAT AUTO GEO S.R.L. răspunde cu întreaga valoare a rambursului pentru situația în care nu a restituit expeditorului întreaga valoare a acestuia sau cu diferența corespunzătoare până la valoarea integrală a acestuia, în cazul în care rambursul a fost încasat parțial de la destinatar.

Pierderea completă a conţinutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poştale.

În situația în care expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.

În situaţia neefectuării prestaţiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor poştale, nominalizate de expeditor prin indicaţii speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar faţă de tariful aplicabil pentru serviciul poştal standard.

TRANSPORT PRIVAT AUTO GEO S.R.L. este exonerat de răspundere în următoarele situaţii:

- paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;

- utilizatorul nu asigură securitatea trimiterilor poştale ori, după caz, nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor poştale;

- trimiterea a fost primită fără obiecţii de către destinatar/expeditor, cu excepţia reclamaţiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parţială a conţinutului trimiterii poştale;

- paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forţă majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepţia tarifului de asigurare.

Mecanismul de soluţionare a reclamaţiilor primite de la utilizatori

TRANSPORT PRIVAT AUTO GEO S.R.L. a stabilit un mecanism de soluţionare a reclamaţiilor, în special, în ceea ce priveşte pierderea, furtul, distrugerea parţială ori totală, sau deteriorarea trimiterilor poştale, precum şi nerespectarea condiţiilor de calitate a serviciilor (termenii de livrare, de returnare etc.).

Expeditorul sau destinatarul nemulţumit de serviciul oferit poate formula o reclamaţie în termen de 6 luni de la data depunerii trimiterii poştale.

Reclamaţia utilizatorului care se consideră prejudiciat/nemulţumit va trebui făcută în scris şi transmisă furnizorului prin una dintre următoarele modalităţi: prin depunere, personal, la sediul social al TRANSPORT PRIVAT AUTO GEO S.R.L. sau prin e-mail la adresa: transportprivat@gmail.com.

TRANSPORT PRIVAT AUTO GEO S.R.L. va înregistra reclamaţia primită în Registrul de reclamaţii şi va confirma petentului primirea acesteia prin aceeaşi modalitate folosită la transmitere de către utilizator sau prin modalitatea solicitată de către acesta în cuprinsul reclamației, de exemplu: prin înmânarea numărului de înregistrare, în cazul în care reclamaţia a fost depusă personal, sau prin comunicarea numărului de înregistrare prin fax/e-mail către nr. de fax/adresa de e-mail de la care s-a primit reclamaţia.

În vederea soluţionării reclamaţiei, utilizatorul reclamant va trebui să descrie în cuprinsul reclamaţiei pe care o înaintează evenimentul (fapte, acte şi cauze) aferent reclamaţiei, să îşi formuleze pretenţiile, modalitatea de plată aleasă în cazul despăgubirii şi informaţiile necesare transmiterii despăgubirilor, precum și datele de contact (în situaţia în care reclamaţia se va dovedi întemeiată să poată fi contactat reclamantul), să depuna/anexeze la reclamaţie dovezi relevante pentru efectuarea unor analize corecte şi complete, corespunzătoare evenimentului reclamat (cum ar fi, după caz, copie a documentului de transport sau care atestă plata serviciului poştal /chitanța/factura emisa de către TRANSPORT PRIVAT AUTO GEO S.R.L., fotografii, ambalajul trimiterii poştale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii poştale, copie a procesului verbal de constatare etc.) şi să pună la dispoziţie orice alte date și informaţii ce ar putea fi utile soluţionării reclamaţiei.

Reprezentanţii TRANSPORT PRIVAT AUTO GEO S.R.L. vor analiza reclamaţia primită luând în calcul atât probele depuse de petent, dar şi informaţiile/probele relevante furnizate de proprii angajaţi ori terţe persoane implicate, putând, atunci când este cazul, să solicite chiar şi o expertiză.

Reclamaţia va fi soluţionată (implicand, analiză reclamaţie, comunicare răspuns scris şi acordare despăgubiri) de către TRANSPORT PRIVAT AUTO GEO S.R.L. în termen de 3 luni de la data introducerii acesteia.

În cazul reclamaţiilor soluţionate favorabil, TRANSPORT PRIVAT AUTO GEO S.R.L. va despăgubi utilizatorul în termen de 10 de zile de la data finalizării analizei reclamaţiei, fără a depăși, însă, termenul de 3 luni menționat mai sus, plata sumelor datorate utilizatorului acordându-se, în funcţie de solicitarea persoanei prejudiciate, prin virament bancar sau în numerar, de la casieria aflată la adresa sediului social al TRANSPORT PRIVAT AUTO GEO S.R.L.

În cazul în care reclamaţia adresată furnizorului de servicii poştale TRANSPORT PRIVAT AUTO GEO S.R.L. nu a fost soluţionată în mod satisfăcător sau nu s-a răspuns la aceasta în termenul prevăzut în prezentele condiţii generale privind furnizarea serviciilor poştale, utilizatorul în cauză poate înainta, în termen de un an de la data depunerii trimiterii poştale, o plângere autorităţii de reglementare însoţită de dovada îndeplinirii procedurii reclamaţiei prealabile sau o cerere de chemare în judecată. Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având acelaşi obiect a fost înaintată sau nu autorităţii de reglementare.

Prezentul document face parte integrantă din oferta comercială a TRANSPORT PRIVAT AUTO GEO S.R.L., reprezentând clauzele generale ale contractului individual ce se va considera încheiat între expeditor şi TRANSPORT PRIVAT AUTO GEO S.R.L., la momentul acceptării trimiterii poştale în reţeaua poştală operata de TRANSPORT PRIVAT AUTO GEO S.R.L. Contractul individual se încheie prin acceptarea de către expeditor a ofertei TRANSPORT PRIVAT AUTO GEO S.R.L., fără a fi necesară întocmirea unui înscris.

Prezentele Condiții Generale privind furnizarea serviciilor poștale se completează cu:

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Acesta poate fi citit dând clik aici.

TRANSPORT PRIVAT AUTO GEO S.R.L. prin reprezentant legal

George Drăghici